me me me!
Zuleika Gallery Oxfordshire
5—29 October 2024